AS Timber poolt korraldatavate põllu- ja metsamaaga kinnistute enampakkumise etapid ja tingimused

1. Timber AS korraldab kinnistuomanike soovil enampakkumisi Eesti Vabariigis asuvatele põllu- ja metsamaaga kinnistutele. Käesoleval enampakkumisel ootab Timber AS pakkumisi ülalkirjeldatud kinnistu (edaspidi „Kinnistu“) ostmiseks.

2. Enampakkumisel on lisaks alghinnale ära näidatud ka muud Timber AS või kinnistuomaniku arvates kinnistu hinda mõjutavad tegurid. Timber AS esindajad on Kinnistu eelnevalt üle vaadanud, veendumaks kinnistuomaniku antud informatsiooni tõelevastavuses. Enampakkumisel osalejad (Enampakkujad) on õigustatud iseseisvalt tutvuma Kinnistuga nii kohapeal kui ka koguma vajalikku informatsiooni internetist ja kolmandatelt isikutelt.

3. Timber AS käsitleb Enampakkujaid kui professionaalseid metsa- ja põllumaa kinnistutega tegelejaid.

4. Timber AS edastab pakkumise Kinnistu ostmiseks kõigile partnerite nimekirjas olevatele äriühingutele 30 päeva jooksul kinnistuomanikuga vastava lepingu sõlmimisest.

5. Kinnistute pindalaga üle 10ha ostmiseks saavad pakkumisi teha vaid äriühingud, kes esitavad tõendi (koopia) metsa- või põllumajandusega tegelemise kohta EMTA’lt.

6. Enampakkuja saab pakkuda vaid hinda, muude tingimuste muutmine või pakkumine ei ole võimalik. Pakkumises näidatakse hind ära sõnade ja numbritega. Kui sõnadega ja numbritega näidatud summad erinevad, siis loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa. Kui Äriühingu poolt esitatud pakkumisele kirjutab alla isik, kes pole Enampakkuja seaduslik esindaja, lisatakse pakkumisele digitaalne või notariaalne volikiri seaduslikult esindajalt.

7. Pakutav hind peab olema vähemalt alghind.

8. Pakkumisi saab teha kuni pakkumisdokumendis näidatud kuupäeva ja kellaajani. Pakkumise esitamine on tagasivõetamatu ja Enampakkujale siduv.

9. Pakkumine esitatakse digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile, mis on kordumatu iga enampakkumise jaoks.

10. Enampakkumise võitjaks on rahaliselt kõige kõrgem pakkumine.

11. Võrdsete pakkumiste korral loetakse paremaks pakkumine, milline on esitatud ajaliselt varem.

12. Pakkumised avatakse (meilikontole sisenetakse) 4 tunni jooksul peale enampakkumise lõppemist. Pakkumise teinud isikutel on õigus olla pakkumiste avamise juures. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, milles näidatakse ära parima pakkumise tegija ja pakkumise summa.

13. Ühe tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest teavitab Timber AS parima pakkumise teinud enampakkujat enampakkumise võitmisest meili teel.

14. Juhul, kui parim tehtud pakkumine on väiksem, kui Alghind, teavitab Timber AS sellest kinnistuomanikku, kellel on kolme ööpäeva jooksul õigus nõustuda tehtud parima pakkumisega. Juhul, kui kinnistuomanik Alghinnast madalama pakkumisega nimetatud tähtajal ei nõustu, loetakse enampakkumine ebaõnnestunuks ja see ei too osalejatele kaasa õiguseid ega kohustusi. Alghinnast madalama hinnaga pakkumise aktsepteerimisel tegutsevad enampakkumise osalised edasi nii, nagu oleks pakkumine olnud vastav Enampakkumise tingimustele.

15. Kinnistu ostu-müügi leping sõlmitakse Timber AS ja parima pakkumise teinud Enampakkuja vahel notar Ragne Tehver’i büroos 14 päeva jooksul enampakkumise lõppemisest. Eelnevalt on Timber AS omandanud Kinnistu kinnistuomanikult hinnaga, mis moodustab 95% parimast pakkumisest. Notariaalse tehingu sõlmimise aja ja koha teatab Timber AS parima pakkumise teinud Enampakkujale meili teel.

16. Parima pakkumise teinud Enampakkuja tasub Kinnistu ostuhinna enne tehingut notar Ragne Tehveri deposiiti.

17. Lisaks ostuhinnale tasub parima pakkumise teinud Enampakkuja notari tasu ning Kinnistu kinnistamise riigilõivu.

18. Timber AS säilitab esitatud pakkumisi seitse aastat, mille jooksul need on ka Enampakkujale kättesaadavad.

19. Kui Enampakkuja taganeb esitatud pakkumisest enne selle tähtaja lõppu, keeldub notariaalse lepingu sõlmimisest või ei ilmu kokkulepitud ajal notariaalse lepingu sõlmimisele, on ta kohustatud hüvitama Timber AS’le saamata jäänud tulu 5% tema poolt pakutud hinnast.

20. Pakkumise tegemisega kinnitab Enampakkuja, et ta on tutvunud ja nõus käesolevate tingimustega ning kohustub neid järgima.